Teadus ja arendustegevus

Teaduselu on aktiivne ja sütitav, toimib instituudi tuumkompetentside kaudu. Instituudi sees on teadustegevused sihipäraselt juhitud, teadlaste järelkasvu inkubeerimine läbimõeldud. Toimuvad regulaarsed teadusseminarid (suminarid), kirjutamislaagrid ja särinakonverentsid. Teadus- ja arendustegevus võimaldab instituudi töötajail end arendada ja oma potentsiaali parimal viisil rakendada. Instituut on võimekas külalisteadlaste lõimimisel. Erinevate teadusprojektide vahel on loodud sünergia ja teadmusvahetus nii ÜTI sees, sotsiaalteaduste valdkonnas, TÜs kui ka kogu koostööpartnerite võrgustikus.

Meie tugevus on eri distsipliinide ühendamine ja teadustulemuste praktikaga lõimimine. Instituuti iseloomustab aktiivne ja erinevaid huvipooli kõnetav teaduskommunikatsioon, “kastist välja” astuv ettevõtluskoostöö ning usaldusväärne ja tõenduspõhine panus riigi poliitikate kujundusse.

Peamised uurimis- ja arendustöö teemad:

Uurimisteemade rahastamine on mitmekesine (sh pikemaajalised lepingud Eesti organisatsioonidega, välisgrandid, nt Horizon Europe projektid kui ka Eesti alusteaduste grandiraha). Õppejõud ja teadlased on aktiivsed rahvusvahelistes akadeemilistes võrgustikes. Suudame algatada ja juhtida suuri rahvusvahelisi teadus- ja arendusprojekte.